Giấy phép pháp nhân

Vạn Xuân là công ty hoạt động dưới sự cho phép của pháp luật Việt Nam, đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam và các nước tiếp nhận lao động, vì một mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Lịch sử phát triển

Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhân lực Vạn Xuân (VICM) là doanh nghiệp được tách ra từ Doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0936001669